Licencja

 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania "SzefPatrzy" zwanym dalej Programem.
 2. W skład oprogramowania wchodzą
  • program Klient [instalowany na komputerze użytkownika]
  • aplikacja WWW do zarządzania kontem i raportami
 3. Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim i o ochronie praw własności intelektualnej.
 4. Właścicielem Programu jest firma GBLogic zwana dalej Autorem.
 5. Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu.
 6. Autor przekazuje kopię Programu pkt. 2.a [program Klient] Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku.
 7. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym.
 8. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.
 9. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.
 10. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy i informacji technicznej.
 11. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
 12. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 14. Autor zastrzega sobie możliwość usunięcia dowolnych danych zgromadzonych przez Użytkownika na serwerze Autora w tym zrzutów ekranów, raportów logów klawiatury, logów i raportów procesów bez informowania użytkownika o tym fakcie.
 15. Użytkownik, akceptując licencje wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany w rejestracji adres e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. Dz.U z 2010r. Nr 244 poz. 1627 oraz z dnia 17 grudnia 2010 Dz.U. z 2010r. Nr 249 poz. 1661.

 

UWAGA przed instalacją zakupem należy się zapoznać z treścią umowy licencyjnej